Thursday, December 14, 2017

ಏನೋ ಒಂದು ಭಾವ ನನಗೆ

ಏನೋ ಒಂದು ಭಾವ ನನಗೆ
ಏನೋ ಒಂದು ತತ್ವ ನನಗೆ
ಏನೋ ಒಂದು ವೇದ ನನಗೆ
ಏನೋ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ನನಗೆ 

ಭಾವ ತತ್ವದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ವೇದ ಜ್ಞಾನ ಅಪುರೂಪವಾಗಿದೆ   || ಏನೋ ||

ಏನೋ ಒಂದು ಜೀವ ನನಗೆ
ಏನೋ ಒಂದು ರೂಪ ನನಗೆ
ಏನೋ ಒಂದು ದೇಹ ನನಗೆ
ಏನೋ ಒಂದು ಶ್ವಾಸ ನನಗೆ 

ಜೀವ ರೂಪದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ದೇಹ ಶ್ವಾಸ ಉಸಿರಾಗಿದೆ   || ಏನೋ ||

ಏನೋ ಒಂದು ಗಮನ ನನಗೆ
ಏನೋ ಒಂದು ಚಲನ ನನಗೆ
ಏನೋ ಒಂದು ಪಠನ ನನಗೆ
ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ನನಗೆ   

ಗಮನ ಚಲನದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಪಠನ ಪ್ರಯಾಣ ಚರಿತ್ರವಾಗಿದೆ   || ಏನೋ ||

Thursday, March 9, 2017

ತಾಯಿಯೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಜೀವಗೆ

ತಾಯಿಯೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಜೀವಗೆ
ತಂದೆಯೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ದೇಹಗೆ
ಸುಖ ದುಃಖ್ಖದಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ   || ತಾಯಿಯೇ ||

ತಾಯಿಯ ಅಪುರೂಪದ ಪ್ರೇಮಗೆ ನಾನು ಬೆಳದಿದ್ದೀನೆ
ತಂದೆಯ ಅಮರ ಗೌರವಗೆ ನಾನು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದಿನೆ

ನನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಫಲ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ತಂದೆಗೆ ಆಸ್ಕಾರ ವಾಗಿದೆ
ನನ್ನ ಭಾವದ ಮಹಾ ಪರಿಷ್ಕಾರ ತಾಯಿಗೆ ಉಪಕಾರ ವಾಗಿದೆ    || ತಾಯಿಯೇ ||

ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ ಮರಿಯೋದಲ್ಲ ತಂದೆ ಗೌರವ ಬಿಡಿಯೋದಲ್ಲ
ತಾಯಿ ರೂಪ ಮರಿಯೋದಲ್ಲ ತಂದೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಬಿಡಿಯೋದಲ್ಲ

ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿ ನಡಿದಿದ್ದೀರಿ
ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮಮಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ರೂಪಾಂತರವಾಗಿ ಬೆಳದ್ದಿದೀರಿ   || ತಾಯಿಯೇ || 

Monday, December 12, 2016

ಏ ಈಶ್ವರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ರೂಪ ಪ್ರದೇಶವು

ಏ ಈಶ್ವರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ರೂಪ ಪ್ರದೇಶವು
ಏ ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಂಕರ ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಹಾ ರೂಪ ಧ್ಯಾನವು
ಪ್ರತಿ ಜೀವಿಗೆ ನೀನೆ ರೂಪವು ಪ್ರತಿ ರೂಪಗೆ ನೀನೆ ಕಾರ್ಯವು
ಪ್ರತಿ ಲಯ ಕಾರ್ಯಗೆ ನೀನೆ ಮಹಾ ಕಾರಣದ ಕರ್ತ ದೇಹವು  || ಏ ಈಶ್ವರ ||

ವಿಜ್ಞೇಶ್ವರಾ ...  ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನೆ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಾ
ಗಂಗೇಶ್ವರಾ ...  ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನೆ ನಾರೀಶ್ವರಾ
ಮುನೀಶ್ವರಾ ...  ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನೆ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾ
ಧರ್ಮೇಶ್ವರಾ ...  ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನೆ ಸತ್ಯೇಶ್ವರಾ
ಮೇಘೇಶ್ವರಾ ...  ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನೆ ಮಹೇಶ್ವರಾ
ಸರ್ವೇಶ್ವರಾ ...  ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನೆ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರಾ
ಲೋಕೇಶ್ವರಾ ...  ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾ
ಜಗದೀಶ್ವರಾ ...   ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನೆ ನಿತ್ಯೇಶ್ವರಾ
ಪರಮೇಶ್ವರಾ ...  ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನೆ ಜೀವೇಶ್ವರಾ  || ಏ ಈಶ್ವರ ||

ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಾ ...  ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನೆ ವರಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಾ
ಬಸವೇಶ್ವರಾ ... ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನೆ ಬೃಹದೇಶ್ವರಾ
ನಂದೀಶ್ವರಾ ...  ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನೆ ಮಹದೇಶ್ವರಾ
ನವದೀಶ್ವರಾ ... ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನೆ ಕಾರ್ಯೇಶ್ವರಾ
ಜ್ಯೋತೀಶ್ವರಾ ...  ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನೆ ತೇಜೇಶ್ವರಾ
ಕಮಲೇಶ್ವರಾ ...  ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನೆ ಕಳಾದೇಶ್ವರಾ
ಕರುಣೇಶ್ವರಾ ...  ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನೆ ಕಾರುಣ್ಯೇಶ್ವರಾ
ಓಂಕಾರೇಶ್ವರಾ ... ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನೆ ಲಯಕಾರೇಶ್ವರಾ
ಸೋಮೇಶ್ವರಾ ...  ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನೆ ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರಾ  || ಏ ಈಶ್ವರ ||

Tuesday, November 1, 2016

ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಸಮ ಭಾವನವೇ ನಮ್ಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವು

ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಸಮ ಭಾವನವೇ ನಮ್ಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವು
ಅತ್ತೆ ಮಾಮನ ಸಮ ಭಾವನವೇ ನಮ್ಮಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವಾದವು  || ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ||

ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಜೀವಿತ ಸಂಸ್ಕಾರವಾದವು
ಅತ್ತೆ ಮಾಮನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಸಮನ್ವಯವಾದವು
ಬಂಧು ಮಿತ್ರಗಳ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಯವಾದವು || ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ||

ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯಗಳು
ಆಚಾರ್ಯದೇವೋ ಭವ ಅತಿಥಿದೇವೋ ಭವ ನಮ್ಮ ಹಿತ ವಾಕ್ಯಗಳು
ಧೀರ್ಘ ಸುಮಂಗಳೀ ಭವ ದೀರ್ಗಾಯೀಶ್ಮಾನ್ ಭವ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಶುಭಾಶಯಗಳು  || ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ||

Wednesday, September 14, 2016

ವಿಜ್ಞೇಶ್ವರ ವಿನಾಯಕ ಶ್ರೀ ಗಣನಾದೇಶ್ವರ

ವಿಜ್ಞೇಶ್ವರ ವಿನಾಯಕ ಶ್ರೀ ಗಣನಾದೇಶ್ವರ
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ವಿನಾಯಕ ಶ್ರೀ ಗಜನಾದೇಶ್ವರ
ಜಯಹೋ ನಾಯಕ ಶ್ರೀ ಜಯ ಜಯ ಜಯಹೋ ಜಯ ವಿನಾಯಕ  || ವಿಜ್ಞೇಶ್ವರ ||

ವಿನಾಯಕ ಚವಿತಿ ಉತ್ಸವ ವಿನಾಯಕನ ನಿಮಜ್ಜನ ಮಹೋತ್ಸವ
ವಿನಾಯಕ ಚರಿತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಂತರ ಭೋದನ ಸಾಹಿತಿ  || ವಿಜ್ಞೇಶ್ವರ ||

ವಿಜಯವೇ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞೇಶ್ವರ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷವೇ ವರ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ
ಮಹಾ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಬಹು ಮಹೋತ್ಸವ ಮೂಷಿಕ ರಥೋತ್ಸವ  || ವಿಜ್ಞೇಶ್ವರ || 

Tuesday, September 13, 2016

ನೀನಾದರೇನು ನಾನಾದರೇನು ನೀನು ನಾನು ಒಂದಾಗಿ ಜೀವನ ನಡಿಸೋದೇ

ನೀನಾದರೇನು ನಾನಾದರೇನು ನೀನು ನಾನು ಒಂದಾಗಿ ಜೀವನ ನಡಿಸೋದೇ
ನಾನಾದರೇನು ನೀನಾದರೇನು ನೀನು ನಾನು ಎಂಗಿದ್ದರು ಜೀವಿತ ನಡಿಯೋದೆ  || ನೀನಾದರೇನು ||

ನಮ್ಮ ಜೀವ ನಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಇರುಬೋದು ಸೂತ್ರಗಳು
ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸ ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಇರುಬೋದು ಸೂಚನಗಳು

ನಮ್ಮ ಜೀವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂತರ ಭಾವ ಸ್ವಭಾವ ಇದೆ
ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂತರ ಧ್ಯಾಸ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ  || ನೀನಾದರೇನು ||

ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇಧಾಶಕ್ತಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಡಿಸಲು ಉತ್ಸಾಹ ವಾಗಿದೆ
ನಮಗಾಗಿ ವೇದಾಂತ ವಚನ ವೇದನಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಕಂಠ ವಾಗಿದೆ

ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು ಪ್ರಯೋಜನ ಏನಾಗಿದೆ
ನಮ್ಮ ಕಡಿಮ ಮಾಹಿತಿ ಅಲ್ಪ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಿದರು ಅನುಭವ ಎಂತಾದು ಆಗಿದೆ  || ನೀನಾದರೇನು || 

Monday, September 12, 2016

ಅಭಿಮಾನವೇ ಅಭಿನಂದನ

ಅಭಿಮಾನವೇ ಅಭಿನಂದನ
ಅಭಿಲಾಷವೇ ಅಭ್ಯುದಯವು
ಅನುರಾಗವೇ ಅನುಬಂಧವು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜೀವನೆ ಮಹಾ ಸಂಭಾಷಣವು ಮಹೋದಯವು || ಅಭಿಮಾನವೇ ||

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ ಜನ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಅಭಿಮಾನ ಅಭಿಲಾಷವು
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿ ಜನ ಚೈತನ್ಯದ ಅನುರಾಗ ಅನುಬಂಧವು

ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರವು
ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ಸ್ವರಾಜ್ಯವು  || ಅಭಿಮಾನವೇ ||

ಅಭಿಮಾನದ ಜೀವನ ಮರಿಯಲಾರದ ಸಂಬಂಧವು
ಅಭಿಲಾಷದ ಜೀವಿತ ಮಹಾನಂದದ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪವು

ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗಿ ಇರುಬೇಕಾಗಿದೆ
ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಜಾನಾಡು ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿದೆ  || ಅಭಿಮಾನವೇ ||